พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 27 February 2020
 • 142
 • 0
  พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2...
 • 27 February 2020
 • 105
 • 0
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
อ่านต่อ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขถึง ฉบั...
 • 27 February 2020
 • 130
 • 0
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555  
อ่านต่อ
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเก...
 • 27 February 2020
 • 253
 • 0
  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ...
อ่านต่อ
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน กา...
 • 27 February 2020
 • 292
 • 0
  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน  พ.ศ.&...
อ่านต่อ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
 • 27 February 2020
 • 125
 • 0
  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี     
อ่านต่อ
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548
 • 27 February 2020
 • 115
 • 0
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548     
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 27 February 2020
 • 113
 • 0
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
อ่านต่อ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
 • 27 February 2020
 • 161
 • 0
  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
อ่านต่อ
จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน
 • 27 February 2020
 • 133
 • 0
  จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน  
อ่านต่อ
กฎกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ....
 • 27 February 2020
 • 110
 • 0
  กฎกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
 • 27 February 2020
 • 139
 • 0
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับเต็ม ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)  ...
อ่านต่อ
เตรียมพร้อม...สอบภาค ก ก.พ. ปี 2563
 • 27 February 2020
 • 271
 • 0
เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป           ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาต...
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • 27 February 2020
 • 129
 • 0
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • 27 February 2020
 • 101
 • 0
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
 • 27 February 2020
 • 92
 • 0
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • 27 February 2020
 • 111
 • 0
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • 27 February 2020
 • 103
 • 0
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
 • 27 February 2020
 • 152
 • 0
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
 • 27 February 2020
 • 125
 • 0
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
 • 27 February 2020
 • 125
 • 0
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
 • 27 February 2020
 • 127
 • 0
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 • 27 February 2020
 • 109
 • 0
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
 • 27 February 2020
 • 98
 • 0
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
 • 27 February 2020
 • 133
 • 0
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2508  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 27 February 2020
 • 133
 • 0
พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  
อ่านต่อ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503
 • 27 February 2020
 • 96
 • 0
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503  
อ่านต่อ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบน...
 • 27 February 2020
 • 80
 • 0
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน นำ้มันดีเซลและน้ำมั...
อ่านต่อ
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี...
 • 27 February 2020
 • 183
 • 0
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546  
อ่านต่อ
หลักสูตร ภาค ก ท้องถิ่น
 • 27 February 2020
 • 290
 • 0
      ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยจะทดสอบด้วย “ข้อสอบปรนัย&rdquo...
อ่านต่อ